Bavorské pivo na Rusi

Mnichovské družstvo tamních sládků a kapitalistů snaží se vytlačiti z Ruska výrobu světlých druhů piva (dosud bogemskoje a věnskoje) svými druhy, zejména tmavými tak zvanými bavorskými. Zakoupivše především rozsáhlé pozemky v Kyjevě a Oděse, míní tito pánové budoucího jara počíti se stavbou dvou velkých pivovarů a později míní tak učiniti i v jiných větších městech, zejména v středu Ruska, ant v pohraničných guberniích dle platných zákonů nemají Němci k tomu práva. Uskutečněním těchto německých průmyslových pod­niků utrpí nynější závody nemálo hlavně ale cítiti to budou tamní naši sládci krajané, kteří z ponenáhla již nyní k vůli zavádění „bavorského” piva na Rusi více a více Němci se nahražují.

Drobnosti, Kvas, ročník XIX, číslo 2, 1891

Německé a dánské pivo v Athénách

Ze zprávy německého konsula v Athénách dozvídáme se, že dovoz dříve tak oblíbených piv rakouských do Athén v poslední době značně klesl. Nalézající se v Athénách v činnosti dva velké pivovary co do výroby značně stouply. Oblíbena jsou piva mni­chovská a jiná německá, kteráž dopravují se nyní v lahvích se vzlášt ozdobnými etiketami, na což prý Atheňané nemálo trpí. Nový konkurent piv něme­ckých objevil se v pivu dánském, kteréž v krátkosti zjednalo si obliby a značného rozšíření. Slad do­ váží se až dosud výhradně z Rakouska.

Drobnosti, Kvas, ročník XIX, číslo 2, 1891

Pro bryndání piva

drobnosti
Rubrika drobnosti

Pro bryndáni piva stál opět minulý měsíc jistý hostinský v Berlíně před soudem, aby se ze skutku mu za vinu kladeného zodpovídal.
Dřívější hostinský, nyní majitel domu, v jedné z ulic berlín­ských, měl výčep piva bílého a bavorského a prodal jej roku 1887 hostinskému M. Ku prodanému in­ventáři náleželo také několik set lahví piva bílého (Weissbier), jež později staly se předmětem soud­ního procesu. Kupec zdráhal se totiž lahve ty zaujednanou cenu zaplatiti, tvrdě, že většina piva bílého jest úplně zkažena a k požívání neschopna.
V procesu tom, kterýž rozhodnut v neprospěch M., vypověděl podomek nynějšího obžalovaného přísežně, že na poručení obžalovaného stočené jím pivo bílé značným množstvím vody jakož i zbytky bavorského piva promíchal. Z tohoto takto povstalého piva bílého prodána také jistá část hostinskému M.
Na základě této výpovědi vznesena obžaloba na majitele domu i na podomka a sice pro, falšování potravin.
Znalec v oboru hostinství vylíčil zmíněné „Weiss­bier“ jako odpor vzbuzující, hustou břečku, po jejíž požití piják při nejmenším musel by dostati žlou­tenku, a soudní chemik uznal jednání to za falšování nejhrubšího způsobu. Na základě výroků těch od­soudil soud obžalovaného domácího ku pokutě 300 m., spoluobžalovaného podomka pak, kterýž jednal pod vlivem svého chlebodárce, k pokutě 20 marek.Drobnosti, Kvas, ročník XIX, číslo 1, 1. ledna 1891