Pro bryndání piva

drobnosti
Rubrika drobnosti

Pro bryndáni piva stál opět minulý měsíc jistý hostinský v Berlíně před soudem, aby se ze skutku mu za vinu kladeného zodpovídal.
Dřívější hostinský, nyní majitel domu, v jedné z ulic berlín­ských, měl výčep piva bílého a bavorského a prodal jej roku 1887 hostinskému M. Ku prodanému in­ventáři náleželo také několik set lahví piva bílého (Weissbier), jež později staly se předmětem soud­ního procesu. Kupec zdráhal se totiž lahve ty zaujednanou cenu zaplatiti, tvrdě, že většina piva bílého jest úplně zkažena a k požívání neschopna.
V procesu tom, kterýž rozhodnut v neprospěch M., vypověděl podomek nynějšího obžalovaného přísežně, že na poručení obžalovaného stočené jím pivo bílé značným množstvím vody jakož i zbytky bavorského piva promíchal. Z tohoto takto povstalého piva bílého prodána také jistá část hostinskému M.
Na základě této výpovědi vznesena obžaloba na majitele domu i na podomka a sice pro, falšování potravin.
Znalec v oboru hostinství vylíčil zmíněné „Weiss­bier“ jako odpor vzbuzující, hustou břečku, po jejíž požití piják při nejmenším musel by dostati žlou­tenku, a soudní chemik uznal jednání to za falšování nejhrubšího způsobu. Na základě výroků těch od­soudil soud obžalovaného domácího ku pokutě 300 m., spoluobžalovaného podomka pak, kterýž jednal pod vlivem svého chlebodárce, k pokutě 20 marek.Drobnosti, Kvas, ročník XIX, číslo 1, 1. ledna 1891